Çocuklarda Çerçeve Seçimi

Çocuklarda Çerçeve Seçimi

Ço­cuk­la­rın bu­run ke­mik­le­ri he­nüz ge­li­şi­mi­ni ta­mam­la­ma­dı­ğı için çer­çe­ve­nin mer­ke­zi ağır­lı­ğı bir si­li­kon des­tek­le bu­ru­na çe­pe­çev­re ya­yıl­ma­lı, nok­ta­sal te­mas­dan ka­çı­nıl­ma­lı­dır. Çer­çe­ve po­zis­yo­nu­nun de­ğiş­me­me­si için sap­la­rı “c” şek­lin­de ku­lak ar­ka­sı­na do­lan­ma­lı­dır. Çer­çe­ve se­çi­min­de göz be­bek­le­ri­nin hem di­key hem de ya­tay ek­sen­de çer­çe­ve­nin tam or­ta­sı­na isa­bet et­me­si ve çer­çe­ve ala­nı­nın ço­cu­ğun gör­me ala­nı­nı kı­sıt­la­ma­ma­sı önem­li­dir.