Çocuklarda Göz Sağlığı

Çocuklarda Göz Sağlığı

Ço­cuk­lar­da gör­me bo­zuk­lu­ğu nor­mal al­gı­la­ma, ile­ti­şim, öğ­ren­me, sos­yal et­ki­le­şim, vü­cut ve den­ge ge­li­şi­mi­nin tüm ba­sa­mak­la­rı­nı olum­suz et­ki­le­ye­bil­mek­te­dir. Ço­cuk­la­rın gör­me iş­le­vi­ne ay­rıl­mış olan be­yin böl­ge­le­ri do­ğum­dan iti­ba­ren er­ken yaş­lar­da ge­li­şi­mi­ni ta­mam­la­mak­ta, bu ne­den­le gör­me ku­su­ru­nun er­ken yaş­ta gi­de­ril­me­si önem ka­zan­mak­ta­dır.

Be­bek­ler­de gör­me ge­li­şi­mi­ne ait risk fak­tör­le­ri ara­sın­da an­ne, ba­ba ve ya­kın ak­ra­ba­lar­da önem­li gör­me so­ru­nu ol­ma­sı, ak­ra­ba ev­li­li­ği, er­ken ve/veya dü­şük ağır­lık­lı do­ğum, göz­le­rin pa­ra­lel ol­ma­ma­sı ya­ni şa­şı­lık, gö­zün say­dam ta­ba­ka­la­rı­nın bu­la­nık ol­ma­sı sa­yı­la­bi­lir. Bu ne­den­le ye­ni­do­ğan be­be­ğin göz­le­ri­nin say­dam ve pa­ra­lel ol­du­ğu ço­cuk he­ki­mi ta­ra­fın­dan de­net­len­me­li­dir. Ai­le fo­toğ­raf­la­rın­da gö­rü­len göz be­bek­le­rin­de­ki kır­mı­zı yan­sı­ma gö­zün say­dam ol­du­ğu­na de­lil ola­rak sa­yı­la­bi­lir. Yu­ka­rı­da sa­yı­lan risk­li du­rum­lar­da ve­ya şüp­he­le­nil­di­ğin­de be­bek­lik ça­ğın­dan iti­ba­ren göz he­ki­mi ta­ra­fın­dan göz­ler mu­aye­ne edi­le­bi­lir.